Kdo chce, hledá způsoby.Kdo ne, hledá důvody.

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Novinky > Zveřejňování účetní závěrky

Zveřejňování účetní závěrkyPodle §31a zákona o účetnictví (ZU) od 1.1.2016 zveřejňují účetní závěrku (UZ) všechny účetní jednotky(ÚJ), které se zapisují do rejstříku. Podle §1 zákona 304/2013 Sb. se veřejným rejstříkem rozumí spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek, obchodní rejstřík a rejstřík obecně prospěšných společností.

Podle přechodných ustanovení novely zákona o účetnictví platí, že účetní jednotky, které se zapisují do veřejného rejstříku a nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, zveřejňují účetní závěrku a výroční zprávu za účetní období, které započalo v roce 2014, jejich uložením do sbírky listin nejpozději do 31. března 2016 a účetní závěrku a výroční zprávu za účetní období, které započalo v roce 2015, jejich uložením do sbírky listin nejpozději do 30. listopadu 2017.

Jedná se tedy obvykle o účetní jednotky typu obchodní společnosti, spolky (např.MAS), nadace, OPS, ústavy, SVJ.

Účetní jednotky, které se zapisují do veřejného rejstříku a mají povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem, zveřejňují účetní závěrku a výroční zprávu do 30-ti dnů po schválení příslušným orgánem, nejpozději však (tj.pokud nebude schválena) do 12-ti měsíců od rozvahového dne. (§21/2 ZU). Tohle bude platit i pro účetní jednotky, které nemají povinný audit, a to pro účetní období počínaje rokem 2016.

Do 31.12.2015 platilo, že zveřejňovat závěrku musely všechny obchodní společnosti (i když neměly povinný audit), ty tedy závěrku za rok 2014 a 2015 uveřejňují dle znění ZU před novelou.

 

účetní závěrka za rok

2014

2015

2016

mají povinný audit

30 DPS/ 31.12.15

30 DPS/ 31.12.16

30 DPS/ 31.12.17

obch.společnosti, které nemají povinný audit

30 DPS/ 31.12.15

30 DPS/ 31.12.16

30 DPS/ 31.12.17

ostatní ÚJ, které nemají povinný audit

31/3/2016

30/11/2017

30 DPS/ 31.12.17

       

Pozn: 30 DPS = 30 dní po schválení, nejpozději však …

   

 

Malé a mikro ÚJ, které nemají povinný audit, nemusí zveřejňovat výkaz zisku a ztráty (§22/9), a to počínaje obdobím začínajícím v roce 2016.

Výroční zpráva je povinná (§21/6 ZU) pro jednotky, které mají povinný audit podle zákona o účetnictví a dále pro ty, kterým je tato povinnost uložena zvláštním zákonem.

Povinnou součástí výroční zprávy je i účetní závěrka. Pokud tedy ÚJ uveřejňuje výroční zprávu, nemusí již uveřejňovat samostatně účetní závěrku (§66c zákona 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících).

Nezveřejnění účetní závěrky, ale také pozdní zveřejnění je správním deliktem podle §37a ZU. ÚJ, které vedou podvojné účetnictví, hrozí pokuta do 3% aktiv. ÚJ,které vedou jednoduché účetnictví, hrozí pokuta 50.000 Kč.

Povinný audit musí mít např.tyto účetní jednotky:

a/ obchodní společnosti, které překročí kritéria dle ZU

b/ nadace, pokud překročí kritéria dle §341 ObčZ (nad.kapitál či obrat>5 mil.Kč)

c/ ústavy,  pokud překročí kritéria dle §415 ObčZ (dle stanov či obrat>10 mil.Kč)

d/ OPS,  pokud překročí kritéria dle z.248/1995 (dotace >1 mil.Kč nebo obrat>10 mil.Kč)

 

V Plzni, 19.3.2016

Ing.David Vičar